Библиография

1. Колектив, Институт по Социални дейности и практики и „БГ Визия“ ЕООД, Участие на деца в правни процедури, Наръчник в помощ на работещите в системата за закрила на децата, София 2009г.
https://sapibg.org/bg/book/uchastieto-na-deca-v-pravni-proceduri-naruchnik-2
2. Колектив, Институт по Социални дейности и практики, Сексуално насилие над деца. Диагноза и интервенция, София 2011г.
https://sapibg.org/bg/book/seksualno-nasilie-nad-deca-diagnoza-i-interveniciya
3. Колектив, Институт по Социални дейности и практики, наръчник „Помощ за децата, жертва на сексуална злоупотреба”,София 2010г.
https://sapibg.org/bg/book/pomosht-za-deca-zhertva-na-seksualna-zloupotreba-naruchnik-pedagozi
4. Фондация П.У.Л.С., Наръчник за професионалисти, работещи по случаи на трафик на хора, Перник 2014г.
http://pulsfoundation.org/wp-content/uploads/2015/05/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
5. Антоанета Василева, Трафик и сексуална експлоатация на деца, Проституция и сексуална експлоатация, Фондация РискМонитор, София 2010г.
https://www.riskmonitor.bg/js/tiny_mce/plugins/ajaxfilemanager/upload/Reports/RM-13-ProstitutionSexualExploitation_BG.pdf
6. Колектив, „Обединение срещу трафика“ ръководство за обучители , „Шанс и закрила“, Хасково 2013г.
http://chancebg.org/?page_id=1047
7. Колектив, Сексуална експлоатация над деца, наръчник за професионалисти, Асоциация „Деметра“, проект „Превенция на сексуалната експлоатация на деца в контекста на деинституционализация”, Бургас 2015г.
http://detskasigurnost.bg/wp-content/uploads/2017/11/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0.pdf
8. Child Defender, Програма за родителски контрол за защита на децата от опасностите в интернет, 2010г.
http://www.childdef.com/bg/children.html.
9. УНИЦЕФ България, Конвенцията за правата на детето, 2017г.
http://crc.mitov.net/wp-content/uploads/2017/05/UNICEF-Child-friendly-CRC_BG_poster.pdf
10. Соня Таушанова, “Моите права са мои отговорности”, фондация “Култура, изкуство, деца”, София 1997г.
11. ГДБОП-МВР, КиберКрайм, Съвети към децата, 2017г.
http://www.cybercrime.bg/bg/exploitation/14e888/
12. Колектив, Превенция на сексуална експлоатация на деца, Наръчник за професионалисти, работещи с деца в институции и с деца в риск, Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве, Фондация ОУК, София 2017г.
http://www.safesex.bg/images/PDF/narachnik.tekst.pdf
13. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Асоциация Родители, Интернет и ранната сексуализация, Насоки за превантивна работа с деца и младежи за учители и други професионалисти, Норвежки финансов механизъм, Проект „Национална кампания за противодействие на съвременните модели на насилие по полов признак“, 2014г.
https://www.safenet.bg/images/sampledata/files/Sexualization_booklet.pdf
14. „Лавърбой“ описание на стъпките, Ирина Китова, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград 2016г.
15. Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве, „Две малки момичета“, 2014г.
https://www.youtube.com/watch?v=G4TrNxMLBdc
16. Фондация ПУЛС, “Моето лично тяло“, Фондация ОУК, 2015г.
https://www.facebook.com/pulsefondation/videos/1140729892609952/
17. Държавната агенция за закрила на детето, Конвенцията за правата на детето.
https://crc.sacp.government.bg/
18. Институт по социални дейности и практики, Кампания за превенция на сексуалното насилие и сексуална експлоатация на деца, „Научете детето си на правилото на бельото“, 2015г.
https://www.youtube.com/watch?v=c_PJ4uY5s4E
19. Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към НБУ, Асоциация „Деметра“, Фондация „Агапедия- България”, Сдружение „Ре-акт“, Loveguide, Фондация ОУК, БАСП „Инициатива в рамките на проект: Изкуството да информираш. Мрежа за намаляване на уязвимостта на деца от сексуална експлоатация и сексуални посегателства“, 2017г.
http://knowhowcentre.nbu.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B4/
20. Глобално образование, Игра адаптирана от Книжка за правата на Спасете децата, България, 2013г.
http://devedu.eu/globaleducation/2013/04/%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%88-%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%88-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
21. UNICEF, Training manual to fight child trafficking in children for labour, sexual and other forms of exploitation, Understanding child trafficking, 2009.
https://www.unicef.org/protection/Textbook_1.pdf
22. TeachUNICEF, Child Trafficking, 2016.
https://www.unicefusa.org/sites/default/files/6-8_Child_Trafficking_MS_2016.pdf
23. UNICEF, Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking, 2006.
https://www.unicef.org/protection/Unicef_Victims_Guidelines_en.pdf
24. UNICEF, Combating Child Trafficking, Handbook for Parliamentarians, Inter-Parliamentary Union, 2005.
https://www.unicef.org/publications/files/IPU_combattingchildtrafficking_GB(1).pdf
25. ECPAT – Europe Law Enforcement Group Programme against Trafficking in Children for Sexual purposes in Europe in cooperation with ECPAT International Combating The Trafficking In Children For Sexual Purposes, A Training Guide, Amsterdam, Bangkok, 2006.
http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/trafficking_trainingguide_eng.pdf
26. ECPAT – Europe Law Enforcement Group Programme against Trafficking in Children for Sexual purposes in Europe in cooperation with ECPAT International, Combating The Trafficking In Children For Sexual Purposes, Questions and Answers, Amsterdam, Bangkok, 2006.
http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/trafficking_faq_eng.pdf
27. AGIRE – Austria, Greece, Italy, Romania, Training manual, 2007.
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/agire_training_manual_en_1.pdf
28. Alessandra Cancedda (Ecorys), Barbara De Micheli (Fondazione Giacomo Brodolini), Dafina Dimitrova (Ecorys) and Brigitte Slot (Ecorys), the European Commission, Study on high-risk groups for trafficking in human being, final report, 2015.
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/study_on_children_as_high_risk_groups_of_trafficking_in_human_beings_0.pdf
29. UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, Global Report on Trafficking in Persons 2016.
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf
30. Marie Claire, 7 ways to prevent child trafficking, 2017.
https://www.marieclaire.co.uk/reports/prevent-child-trafficking-508819